OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.

Základem spalovny je spalovací pec, která je projektována provedením a kapacitou dle zadání množství a charakteru odpadu. Všechny spalovací jednotky jsou řešeny jako dvoustupňové, přičemž první stupeň zajišťuje maximální vyhoření spalovaného materiálu a druhý stupeň - tzv. reaktor zabezpečuje zákonné parametry pro spálení plynné fáze z procesu spalování, což je dáno minimální předepsanou teplotou a časem prodlevy spalin v režimu dopalování. Spalovací pece SMS jsou řešeny tak, aby tyto parametry plnily s dostatečnou rezervou.

Zvláštní a mimořádná pozornost je věnována tepelně izolačním a žárovým meteriálům. Ty jsou navrhovány individuelně s přihlédnutím k zadání a byvají sestaveny sendvičově, přičemž skladba izolační vrstvy řeší zejména mechanické a chemické namáhání vnitřních ploch a současně zajišťuje dostatečný tepelný odpor a potřebnou dilataci teplem.


Rotační pece vynikají univerzálností co do fyzikálních vlastností spalovaného odpadu a nejvyšší účinností tepelné destrukce odpadů. Nevýhodou těchto pecí je vyšší investiční i provozní náročnost. Míra sklonu pece v podélné ose v kombinaci s rychlostí otáčení jsou určující pro čas průchodu odpadu pecí.

Standartní způsob vkládání odpadu kontinuelně šnekovým dopravníkem umožňuje maximální stabilizaci zvoleného tepelného režimu, což je současně předpokladem pro nejvyšší stupeň optimalizace celého procesu spalování a čištění spalin.

Dopalovací komora bývá projektována jako válec postavený na základnu s tangenciálně umístěnými hořáky, nebo vícetahová dopalovací komora s vestavěným válcovým reaktorem a hořákem umístěným v jeho čele. Vstup spalin do reaktoru je řešen tangenciálně. Za těchto předpokladů lze spalovat odpady s nejvyššími koncentracemi škodlivin.

Výhodou komorových pecí je nižší investiční náročnost. Současně je však použitelnost těchto zařízení do určité míry omezena pro spalování kapalných a kašovitých odpadů. Zvolený princip oxidačního spalování umožňuje i u těchto pecí nepřetržitý provoz, což příznivě ovlivňuje efektivnost jejich provozu.

Muflové pece se využívají ve specielních případech k vypalování velkých předmětů (př. rošty z lakoven). Jsou však s výhodou využitelné i pro spalování tekutých odpadů s využitím specielní trysky pro jejich vstřikování.

Odpopelnění pecí se děje převážně suchou cestou prostým výpadem popela do specielních kontejnerů prachotěsným tubusem. Tento princip je použit i v případě dalších výpadových cest jemnější frakcí popelovin ze žárocyklonu či prachového filtru.

Odběr tepla je řešen standartními postupy s využitím spalinového kotle. Výkon kotle je přímo závislý na tepelném výkonu spalovací jednotky avšak výstupní médium a jeho parametry jsou opět projektovány s přihlédnutím k podmínkám pro jeho další využití.

Organickou součástí celé technologie se pak může stát i zařízení pro využití odebrané energie.

První fází čištění spalin je zachycení pevných částic unášených proudem vzduchu. U spaloven s rotační pecí k tomu dochází již v dohořívací komoře a dále pak v žárocyklonu, který bezprostředně navazuje.

Technologie bývá standartně vybavena prachovým filtrem jehož typ a kapacita vycházejí rovněž z projektu. Zbytky nejjemnějších prachových částic jsou pohlceny při následném procesu chemického čištění spalin.

Chemické čištění spalin může být projektováno jako třístupňové absorpční s použitím NaOH jako aktivní složky sorbentu. Jednotlivé absorpční stupně pracují při různém pH sorbentu a jsou oboustranně plně odděleny. Separace jednotlivých druhů škodlivin v nich probíhá selektivně.

První absorpční stupeň je tvořen trubicí Venturi vyrobenou z titanového materiálu. Zde dochází k ochlazení spalin na saturační teplotu, k záchytu zbytků prachových částic a odloučení halogenidů a těžkých kovů.

Další stupně jsou řešeny na bázi skrápěcí kolony a jejich počet a nadimenzování závisí na požadované účinnosti. V těchto fázích dochází k záchytu zbytků halogenidů a k odloučení kyselých složek spalin. Linka může být doplněna i o dioxinový filtr.

Organickou součástí linky jsou periferní zařízení pro přípravu sorbentu a zpracování nysyceného sorbentu srážením a filtrací. Výstupem tohoto procesu je rypatelný kal s nímž je dále naloženo jako s nebezpečným odpadem a dále chemicky čistá voda, která se částečně vrací do procesu.

Moderní a velmi efektivní technologií čištění spalin je tzv. metoda NEUTREC, která patří mezi suché technologie. Tato metoda byla ověřena v tuzemských podmínkách při spalování běžného zdravotnického odpadu s výsledky, které plně potvrzují parametry deklarované výrobcem aktivní látky, kterou je jemně mletý hydrouhličitan sodný. Z investičního či uživatelského hlediska je třeba vyzdvihnout především následující:

  • Vysokou účinnost zachycování zejména kyselých složek spalin a těžkých kovů. K zachycení zvýšeného obsahu organických látek typu furanů a dioxinů se používá dioxinový filtr. Hodnoty naměřené na referenčních spalovnách plní s rezervou emisní limity EU 67/86.
  • Zcela minimální nároky na obsluhu.
  • Proti běžně užívaným technologiím výrazně nižší investiční a provozní náklady.
  • Jednoduchá aplikovatelnost na stávající spalovny.

Přínos technologie firmy SOLVAY pro spalování odpadů je mimořádný, neboť umožňuje výrazné snížení investičních nákladů u nových projektů, což v důsledku významně zkrátí jejich návratnost. Současně umožňuje nenáročným způsobem vyřešit problémy s emisními limity u morálně zastaralých technologií, a prodloužit tak jejich životnost.

Aktuelní a samostatnou problematikou je sorbce dioxinů pomocí dioxinového filtru. V rámci vlastního vývoje provedla firma v minulých letech množství srovnávacích měření účinnosti různých aktivních látek v různých podmínkách a dospěla k řešení, které je na současné evropské úrovni.

Měření a řízení celé technologie spalovny je řešeno vyšším řídícím systémem - počítačem. Standartně je prováděno kontinuelní měření a zápis teploty hoření a spalin ve fázích určujících pro řízení nastaveného režimu spalování a hodnoty podtlaku v systému. Dále je měřena koncentrace O2 a CO ve spalinách.

Dle individuelního zadání je možno sledovat a zapisovat další vybrané fyzikální i chemické hodnoty.

Vlastní systém měření a regulace umožňuje nastavení optimálního režimu spalovacího procesu z hlediska dosažení maximálního výkonu spalovny při regulaci kvalitních kritérií spalování pro daný druh odpadu.